top of page

Er det blitt tryggere å klatre inne på tau?

For to år siden publiserte Norges Klatreforbund en anbefaling om å pensjonere manuelle taubremser for sportsklatring på innevegger og boltet utendørsklatring. Anbefalingen henvendte seg både til klatrere om å ta i bruk assisterende bremser, samt til klatresentere om å kreve at gjester sikrer med assisterende taubremser innen 2025. NKF anbefaler også at på klatrekurs hvor klatringen skjer inne eller på borebolter utendørs brukes det geometrisk assisterende taubremser.


Flere klatresentere har fulgt anbefalingen og innført disse kravene, men det finnes også skeptikere som mener at ved å gi sikrer opplæring med en assisterende taubrems, så vil sikrer ikke ta alvoret og ansvaret inn over seg og slurve mer under sikring. Det er ennå for tidlig å si om overgangen til assisterende taubremser har en effekt på ulykkestallene, men vi har allikevel gravd litt i tallene for å se hva vi kan finne der.
En enkel opptelling i ulykkesdatabasen viser at fra 2021 til 2023 er antall bakkefall som skyldes feilbruk av taubrems uforandret. Antall hendelser som skyldes feilbruk av manuell taubrems er kraftig redusert, men vi ser en en tilsvarende oppgang i bakkefall som skyldes feilbruk av assisterende bremser. Vi antar at det er flere som klatrer på tau i 2023 enn i 2021. Uten informasjon om det totale antallet klatretimer per år kan vi ikke regne ut antall bakkefall per time klatret og sammenlikne. Vi har imidlertid prøvd å regne ut en frekvens ved å dele på antall hendelser ved tauklatring som er registrert inn til ulykkesdatabasen. Der ser vi en nedgang i frekvensen fra 0.18 til 0.14. Det er som tidligere nevnt for tidlig å trekke noen konklusjoner basert på dette, men NKF vil følge med på utviklingen videre gjennom de neste årene.


Det vi kan konkludere med foreløpig er følgende:

  • Det er mulig å gjøre personlige feil med alle typer taubremser.

  • I de bakkefallulykkene som er registrert klarer sikrer på ulike måter å overstyre bremsemekanismen på taubremsen.

  • Korrekt bruk av assisterende taubremser krever innlæring, fokus og oppmerksomhet fra sikrer.

  • Geometrisk assisterende taubremser er mer sensitive til hvilken type låsekarabiner og godstykkelse på karabineren de brukes sammen med. Produsentene stiller strengere krav til karabineren, og manualen som følger med disse taubremsene må leses nøye for å forsikre seg om at de brukes med riktig type karabiner.

Comments


Nyeste artikler

bottom of page